يكي يك دونه مامان محبوب

تولد من که الان 4ساله شدم

جای همگی خالی تولد خیلی خوبی داشتم. تولدم توی مهد کودک گرفتم کیکم تولدم باربی با لباس سفید و صورتی بود که خیلی زیبا و قشنگ بود. مامان محبوبه برام دو دست لباس خیلی خوشگل گرفت. بابا داود هم کیک تولد و برنامه عمو فربد و توی مهد کودک برام گرفت. بابا داود یه تولد دیگه برام خونه مامان عفت گرفت. این اخرین تولدی بود که توی ان خانه گرفته شد. مامان عفت خیلی خوشحال نشد و گفت دفعه بعد خونه خودتون تولد بگیرید. دفعه دیگه..... پسرعموهام :آقا صادق برام یه خونه باربی گرفته بود پسرعموهای دیگم حمیدرضا و محمدرضا برام شادی کردن .عباس و علی اکبر هم نمی دونستن که تولد من پسرعمه ها  حسین آقا، آقا هاشم و آقا مهدی  و فاطمه جان و عمه پروینم ی...
7 خرداد 1394
1