يكي يك دونه مامان محبوب

روز پدر

  ای طنین نام تو بر گوش من          ای پناه گریه ی خاموش من همچو باران مهربان بر من ببار         ای که هستی مثل ابر نو بهار             من بابا بزرگ را خيلي دوست دارم باباي خوب و نازم                     دستش را من مي گيرم چه خوب و مهربان است            چه قدر خوش زبان است آن ريش مثل برفش     &n...
22 خرداد 1391

مادر

مادري دارم آرام بي پروا از سكوت آب ها شوقش از برگ درختان افزون نگاهش لطيف تر از انوار بهار كلامش آفتاب ،صدايش باران مادري دارم كه خواندن نمي دانست ولي درس زندگي آموخت آموخت كه چگونه گل را شاد كنم عشق را بفهمم دشت دل را خوشه خوشه پر كنم از گل شقايق آموخت كه چگونه دوست بدارم زندگي را   Everything Mom How did you find the energy, Mom To do all the things you did, To be teacher, nurse and counselor To me, when I was a kid. How did you do it all, Mom, Be a chauffeur, cook and friend, Yet find time to be a playmate, ...
22 خرداد 1391

تبريك سيزدهم رجب المرجب

از كعبه حق بانگ جلي مي آيد                          آواي خوش لم يزلي مي آيد بشنو از سروش وحي حق  مي گويد                 آغوش گشائيد علي مي آيد مردي مي آيد از تبار نور، از تبار عاشقان و شوريدگان، مردي كه محمد (ص) از گل خنده هاي نگاه او نشاط مي يابد و ابوطالب در نيمه شب هاي بيداري دل، با او راز دل مي گويد و فاطمه بنت اسد باغ چشمانش را به روي او مي گشايد تا گل شادماني را آبشار لبخند او شكوفا كند. مردي كه طلوع مهرانگيز...
14 خرداد 1391
1